KKK

1. Miks ei pea garantiilist autot hooldama esinduses ???

Originaal tekst siin lingil

MOOTORSÕIDUKITE TURUSTAMINE JA TEENINDUS EUROOPA LIIDUS. KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) NR 1400/2002, 31. juuli 2002

Peatükk 5.1.2. Müügijärgne teenindus.

*34. küsimus: Kas tarbija peab viima oma sõiduki garantiijärgsete tööde/hoolduse tegemiseks tagasi diileri juurde, kellelt ta selle ostis?

Ei. Määruse kohaldumiseks peab tarbija saama sõiduki viia tarnija võrgustikku kuuluvasse mis tahes volitatud remonditöökotta ELi mis tahes osas. Määrusega 94 antakse volitatud remonditöökodadega sõlmitud kokkulepetele erand ainult siis, kui tarnija kehtestab kõikidele oma volitatud remonditöökodadele kohustuse remontida kõiki kõnealuse margi sõidukeid, täita garantiitingimusi, osutada tasuta teenuseid ja parandada tehasevigu sõltumata sellest, kus auto osteti. Kui volitatud remonditöökoda ei suuda teenindada autot, mida tema liikmesriigis ei müüda, saab ta teha koostööd tarnija või teises liikmesriigis asuva volitatud remonditöökojaga. Tarbija ei pea garantiijärgse remondi saamiseks garantiid oma elukohajärgses liikmesriigis uuesti registreerima. Garantiiaeg algab auto üleandmisega volitatud diileri poolt. Kui tootja, importija, diiler, remonditöökoda või muu võrgustikku kuuluv ettevõte takistaks tarbijail kasutada kogu ELis kehtivat garantiid, tähendaks see, et üks põhitingimus kõnealuste kokkulepete suhtes erandi kohaldamiseks ei oleks täidetud.

*35. küsimus: Mis siis, kui tarbija autol on garantii alla kuuluv probleem, mida tema kohalik remonditöökoda parandada ei suuda?

Sellises olukorras võib juhtuda, et tarbija peab viima sõiduki tagasi diilerile, kellelt see osteti, nagu ta teeks ka mis tahes muu toote puhul. Vt artikli 4 lõike 1 punkti a. 92 Vt komisjoni otsust, 29.06.2001, kaasuses COMP/36.693 Volkswagen, EÜT L 262, 02.10.2001, lk 14, vt ka pressiteadet – IP/01/760 – 30.05.2001. Otsusega määrati selle rikkumise eest trahv. Vt artikli 4 lõike 1 punkte b ja c. Artikli 4 lõike 1 punktid b (esimene lause) ja d ning preambula punkt 17. Seda probleemi reguleerib siseriiklik konkurentsiõigus, mitte EÜ konkurentsieeskirjad. Vahendaja kaudu (vt jagu 5.2), võib ta anda vahendajale käsundi sõiduki tagasiviimiseks diileri juurde, kellelt ta selle ostis.

*36. küsimus: Mis siis, kui volitatud diiler, kellelt tarbija oma auto ostab, ei teosta sõidukite teenindust, sõidukil tekib garantiiajal mingi viga ja remonditöökoda, kellega diileril on allhankeleping teeninduse teostamiseks, ei suuda seda remontida?

Tarbija võib viia sõiduki tagasi kohta, kust ta selle ostis, nagu ta teeks mis tahes muu tarbekaubaga. Auto müünud diiler peab siis korraldama remonditööde tegemise või andma tarbijale asendussõiduki, ehkki selles osas sõltuvad tarbija õigused siseriiklikust lepinguõigusest ja müügilepingu tingimustest.

*37. küsimus: Kui tarbija laseb garantiiajal sõidukit remontida või hooldada sõltumatul remonditöökojal, kas tootja võib keelduda garantiitingimustest kinni pidamast?

Kui tarbija laseb tootja garantiiajal oma sõidukit remontida või hooldada sõltumatus remonditöökojas, võib garantii kehtivuse kaotada, kui teostatud töö on ebakvaliteetne. Ent üldine kohustus lasta garantiiajal oma autot hooldada või remontida ainult volitatud võrgustikus võtaks tarbijatelt õiguse lasta oma sõidukit hooldada või remontida sõltumatul remonditöökojal ja takistaks neil remonditöökodadel eriti just pikendatud garantiide puhul tõhusalt konkureerida volitatud võrgustikuga.

*38. küsimus: Mida saab tarbija teha, kui ta arvab, et on langenud piirava käitumise ohvriks?

Ta võib esitada kaebuse Euroopa Komisjonile või siseriiklikule konkurentsiametile. Samuti võib ta esitada kahjunõude siseriiklikusse kohtusse. Ent sellise hagi esitamise võimalus võib sõltuda siseriiklikust menetluskorrast ja tarbija peaks seetõttu enne kahjunõude esitamist juristiga konsulteerima. Kuna mitte kõik probleemid, millega tarbijad teistes liikmesriikides autot ostes kokkupuutuvad, ei tulene konkurentsieeskirjade rikkumisest, avaldas komisjon oma veebilehel enamiku tootjate kontaktandmete (kuumade liinide) nimekirja, et soodustada erinevate vaidluste lahendamist ja käsitleda muid sõidukite ostuga seotud probleeme.

Advertisements